Fond
kvalifikovaných
investorů

Investujte s odborníky z oboru do dluhopisů
a podílů v nemovitostních společnostech
od skupiny Trikaya.

Investice do skupiny Trikaya

Kvalifikovaným investorům nabízíme jedinečnou příležitost investovat do dluhopisů a zápůjček skupině Trikaya, jimiž skupina spolufinancuje realizaci svých projektů.

Komentář správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.

„Fond má za sebou úspěšných 5 let existence. Fond v prvním pololetí investoval do dluhopisů mateřské společnosti Trikaya Asset Management a.s. a podílu v nemovitostní společnosti Trikaya, družstvo, která je vlastníkem části pozemků určených pro projekt Čtvrť Pod Hády. Za první pololetí Fond vykázal historicky nejvyšší zhodnocení 6,1 % i přesto, že zaznamenal pokles fondového kapitálu o 14 % v důsledku odkupů investorů, kteří již dosáhli svého investičního horizontu. Jsme rádi, že nám tito investoři projevili svou důvěru a my jim pomohli k naplnění jejich investičních cílů.“

171 mil. Kč

Hodnota majetku fondu

1,3835

Aktuální hodnota investiční akcie

9,37 % p.a.

Výnos za posledních 12 měsíců

Investujte chytře

Proč investovat s námi?

Zajímavé portfolio

Fond investuje do dluhopisů a zápůjček skupiny Trikaya, která developuje a vlastní nemovitostní projekty. V průběhu a po dokončení developmentu může fond nabývat podíly na těchto projektech a podílet se tak na atraktivním zhodnocení spojeným s prodejem nemovitostí.

Zkušenosti z trhu

Při výběru akvizic zúročujeme třináct let zkušeností na trhu. Vaše investice můžete zhodnotit pomocí našeho know-how.

Jasná strategie

Specializujeme se na konkrétní typy nemovitostí, ve kterých jsme schopni uplatnit naši přidanou hodnotu. Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do nemovitostí od skupiny Trikaya.

Pozitivní ekonomický vývoj

Ceny pronájmů od roku 2014 rostou. Růst cen nemovitostí bude ceny nájmů i nadále pohánět. Nabízíme možnost využít růstu nemovitostního trhu na konkrétních nemovitostech.

Vysoká míra kontroly

Vzhledem ke strategii fondu investovat pouze do nemovitostních projektů skupiny Trikaya, je zde spojení mezi zakladatelem fondu a nemovitostními projekty, a tím i vysoká míra kontroly.

Investiční strategie

Fond investuje výhradně do dluhopisů a zápůjček skupiny Trikaya, která jejich prostřednictvím spolufinancuje projekty ve fázi developmentu. Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do nemovitostí. Ve fázi developmentu fond poskytuje financování projektu prostřednictvím dluhopisů nebo zápůjček s relativně stabilním výnosem, které doplňují vlastní zdroje společnosti Trikaya a seniorní bankovní zdroje v průběhu projektu.

Parametry fondu

NÁZEV TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
ÚČET PRO INVESTICE V CZK 01387712401/2700
VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu
ISIN CZ0008043155
PRÁVNÍ FORMA TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s. (investiční fond s proměnným základním kapitálem)
OBHOSPOŘADOVATEL CODYA investiční společnost, a.s
ADMINISTRÁTOR CODYA investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
AUDITOR 22Hlav, s.r.o.
ORGÁN DOHLEDU Česká národní banka
ZÁPIS DO SEZNAMU ČNB 20.března 2018 (Čj.: 2018/040788/CNB/570)
DATUM VZNIKU 6.dubna 2018
MĚNA CZK
DRUH CENNÉHO PAPÍRU Volně převoditelné zaknihované akcie s možností  průběžného zpětného odkup
MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE Ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč v
případě kladného vyhodnocení klienta administrátorem v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech
MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE 100 000 Kč
VSTUPNÍ POPLATEK Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
VÝSTUPNÍ POPLATEK 3 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi,

0 % nad 3 roky od vydání investičních akcií Investorovi

TER pro 1 rok trvání 2,3 % p.a. (odhad)
OCEŇOVÁNÍ K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce na následující měsíc (backward pricing)

Máte zájem o více informací?

Zanechejte nám kontakt a my se vám ozveme.
Trikaya Asset Management a.s.       Šumavská 35, 602 00 Brno     +420 731 145 478     email: info@trikaya.cz

Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů v souladu s platnou legislativou, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na nemovitostní sektor. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat, návratnost ani výnos z investice do fondu nejsou zajištěny ani zaručeny. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let.